Database over links til de europæiske programmer

Her kan du finde links til hjemmesiderne for de europæiske programmer, der støtter internationalt partnerskabssamarbejde. Ved siden af ​​linket får du en kort, struktureret karakteristik af programmet.

Fredag, 12 februar 2021 20:10

Project Support Facility (PSF) blev oprettet i 2012 for at samfinansiere projekter omkring Østersøregionen for at fremme bæredygtige partnerskaber i relation til de tre langsigtede prioriterede områder i Rådet for Østersøstaterne (CBSS):

 1. Regional identitet.
 2. Bæredygtig og velstående region.
 3. Sikker og sikker region.

De foreslåede projekter skal være relevante for og med henvisning til mindst et ekspertiseområde inden for prioriteterne. PSF-indkaldelsen fra 2021 er dedikeret til innovative løsninger til styrkelse af modstandsdygtighed ved at fremme inklusion og beskyttelse af de mest sårbare samfundsgrupper i Østersøregionen i en kriseperiode.

Opkaldet åbnes fra 15. februar til 31. marts 2021. Støtteberettigede lande er: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige.

For mere infomration om PSF programmet, se: https://cbss.org/psf/

Database of Links to the European Programmes

Here you can find links to the webpages of the European programmes co-financing international, partnership cooperation. Next to the link you will short, structured characteristic of the programme.

* Please note that most of the information here is still related to the structure of the European grant programmes of the EU financial perspective for the years 2014-2020. The database will be continuously supplemented with information about the new/renewed EU grant programmes within the new financial perspective 2021-2027, in accordance with the announcements of the European Commission.

Fredag, 12 februar 2021 20:10

Project Support Facility (PSF) blev oprettet i 2012 for at samfinansiere projekter omkring Østersøregionen for at fremme bæredygtige partnerskaber i relation til de tre langsigtede prioriterede områder i Rådet for Østersøstaterne (CBSS):

 1. Regional identitet.
 2. Bæredygtig og velstående region.
 3. Sikker og sikker region.

De foreslåede projekter skal være relevante for og med henvisning til mindst et ekspertiseområde inden for prioriteterne. PSF-indkaldelsen fra 2021 er dedikeret til innovative løsninger til styrkelse af modstandsdygtighed ved at fremme inklusion og beskyttelse af de mest sårbare samfundsgrupper i Østersøregionen i en kriseperiode.

Opkaldet åbnes fra 15. februar til 31. marts 2021. Støtteberettigede lande er: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige.

For mere infomration om PSF programmet, se: https://cbss.org/psf/

Onsdag, 06 januar 2021 12:17

Interreg-programmet for hele Østersø-regionen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland.

Programmet investerer cirka to milliarder kroner fra EU i perioden 2014-20 for at gøre regionen omkring Østersøen mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig.

Lokale, regionale og nationale myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, ngo'er og sectorspecifikke organisationer kan deltage i aktiviteter. 

Som noget nyt har Østersø-programmet åbnet for private virksomheder som partnersre i indsatser. Virksomheder får dermed mulighed for at skabe yderligere vækst gennem samarbejde med forskningsverdenen og offentlige myndigheder.

Partnere fra Danmark kan modtage 75 percent medfinansiering fra EU.

For mere information, se programmets hjemmeside her!

 

Interreg Østersøregionen 2021 - 2027

Gode ​​nyheder: det tværnationale samarbejde i Østersøområdet fortsætter i EU-finansieringsperioden 2021-2027. EU-medlemsstaterne forhandler i øjeblikket udkastet til lovgivningsgrundlag for den fremtidige samhørighedspolitik, herunder Interreg. Oplysninger om den seneste status på EU-niveau forhandlinger om den fremtidige juridiske ramme og budgettet for samhørighedspolitikken inklusive Interreg finder du på Europa-Kommissionens hjemmeside her!

Onsdag, 06 januar 2021 12:04

Arbejdet er i gang med at designe det næste Nordsøregionsprogram, der forventes lanceret i løbet af 2021. Det nye program vil understøtte centrale EU-politikker såsom EU Green Deal og fremdrive regionen mod et grønnere, smartere og mere livligt sted.

Arbejdet er baseret på EU-reglerne, der specificerer prioriteterne og rammerne for den næste Interreg-programperiode 2021-20217.

Programmet er åbent for organisationer fra følgende lande: Belgien, Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland.

 For mere information, se programmets hjemmeside her!

Onsdag, 06 januar 2021 11:53

Programmet Interreg Tyskland-Danmark fremmer grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark. Det nuværende program (2014 - 2020) er den femte generation af Inter-reg (Interreg 5A) og forener de to tidligere tysk-danske grænseoverskridende Interreg-regioner (Femern Bæltregion og Syddanmark-Slesvig-KERN).

Interreg sigter mod at styrke det grænseoverskridende samarbejde ved at finansiere tysk-danske projeter inden for fire fokuserede fagområder, der er vigtige for regionen. Programmet er finansieret med 90 mio. € fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Bag Interreg Deutschland-Danmark står 11 programpartnere fra Danmark og Tyskland - to danske regioner og ni tyske distrikter og byer fra Slesvig-Holsten. I alt bor 3.6 millioner mennesker i programområdet. Derfor er det vigtigt, at regionen løbende udvikler sig og skaber muligheder for sine borgere.

Interreg fremmer regionens vækst inden for økonomi, beskæftigelse, uddannelse, turisme og Kult ved at finansiere grænseoverskridende innovative projectter, der ønsker at skabe positive ændringer for det tysk-danske samarbejde. Som omkring 70 andre Interreg-programmer rundt omkring i Europa tror vi på, at den nationale grænse gennem konstant udvikling og integration ikke længere vil være en barriere, men opnå gensidig berigelse.

For mere infomration, se programmets hjemmeside her. 

Onsdag, 06 januar 2021 11:41

Interreg South Baltic-programmet sigter mod at frigøre det sydbaltiske potentiale for blå og grøn vækst gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige.

På baggrund af programmets maritime karakter adresserer "blå vækst" Østersøens økonomiske potentiale for vækst og job over bredden af ​​det sydlige Østersø. Samtidig understreger "grøn vækst" behovet for at følge den økonomiske vækst i balance med miljøet, især ved at udnytte det sydlige Østersø's rige natur- og Kultarv på en bæredygtig og bevarende måde.

For mere information, se programmets hjemmeside her!

Onsdag, 23 december 2020 18:22

I programmeringsperioden 2021-2027 fortsætter INTERREG med at støtte interregionalt samarbejde mellem regioner fra hele Europa.

”For at styre den overordnede proces, tage formelle beslutninger om indholdet af det fremtidige program og vælge vores tematiske prioriteter, har vi nedsat et programmeringsudvalg. Udvalget består af delegerede fra 29 partnerlande, der træffer beslutningerne. En observatør fra Europa-Kommissionen såvel som programmets forvaltningsmyndighed og fælles sekretariat deltager, men uden nogen beslutningsbeføjelser. Vi har også hyret eksterne eksperter til at hjælpe os med at udarbejde det nye program. ”

INTERREGE EUROPA: se 2021-2027: Second draft of the Cooperation Programme | Interreg Europe 

PROGRAM OVERSIGT, se: 2021-2027 Programme | Interreg Europe

 
Onsdag, 23 december 2020 18:16

EU-programmet Erasmus + fortsætter fra januar 2021. Det understøtter oprettelse og underholdning af projekter, der arbejder med temaer uddannelse, træning og sport i Europa. Programmets budget er på over 14,7 mia.EUR og har tidligere gjort det muligt for mere end 4 millioner europæere at lære og arbejde i udlandet; både enkeltpersoner og organisationer deltager i Erasmus-programmer. Deltagelse i Erasmus + -programmet vil være mulig på alle områder i form af integreret læring ("blandet læring"); ligeledes vil erhvervelse af viden og færdigheder ved hjælp af eLearning blive udvidet. Under de nuværende forhold i COVID-19 udfører programmet allerede et vigtigt forberedende arbejde for at sikre, at deltagelse i programmet forbliver mulig, selv uden fysisk mobilitet og ansigt til ansigt-læring. Her er links med nogle oplysninger om den kommende Erasmus + cyklus: https://www.na-bibb.de/da/ Erasmus-charter for videregående uddannelser 2021-2027 Retningslinjer

Onsdag, 23 december 2020 18:12

Programmet Beskæftigelse og Social Innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-niveau til at fremme et højt niveau af kvalitet og bæredygtig beskæftigelse, der garanterer tilstrækkelig og anstændig social beskyttelse, bekæmper social udstødelse og fattigdom og forbedrer arbejdsforholdene.

Det understøtter:

- modernisering af beskæftigelses- og socialpolitikker med PROGRESS-aksen

- jobmobilitet med EURES-aksen

- adgang til mikrofinansiering og socialt iværksætteri med aksen mikrofinansiering og social iværksætter.

For mere infomration, se: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=da

Onsdag, 23 december 2020 18:08

Horizon Europe er et ambitiøst forsknings- og innovationsprogram på 100 mia. EUR, der efterfølger Horizon 2020.

 Programmet vil have 5 hovedmissioner:
- Tilpasning til klimaændringer inklusive samfundsmæssig transformation
- Kræft
- Klimaneutrale og smarte byer
- Sunde have, have, kyst- og indre farvande
- Jordens sundhed og mad
 
Nøglen til dette program er partnerskab og samarbejde mellem EU-lande, som vil hjælpe med at opbygge en bedre fremtid for alle europæere. Et andet mål er at udvide deltagelsen og styrke det europæiske forskningsområde.
 

For mere informatioin, se: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Onsdag, 23 december 2020 18:05

Mere information om KEEP-programmerne kan findes her: www.keep.eu , der der indeholder omfattende oplysninger om individuelle programmer (partnere på kortet, projekter, mål, indikatorer osv.).

Onsdag, 23 december 2020 18:02

Visegrad Fonden støtter en bred vifte af aktiviteter inden for alle livets områder. Fra små grænseoverskridende projekter, der stræber efter at forbedre den gensidige forståelse i grænseområderne til multilaterale initiativer.

Projekter skal udvikle samarbejde og aktiv deltagelse af organisationer fra mindst 3  af de fire Visegrad lande (Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet) eller organisationer fra 3 af de fire Visegrad lande og mindst 1 organisation fra vestlige eller østlige Balkan-lande (Visegrad + Grants).

Mere information: https://www.visegradfund.org/

Onsdag, 23 december 2020 17:59

EØS og Norge-tilskuddene finansieres af Island, Liechtenstein og Norge. Bevillingerne har to mål - at bidrage til et mere lige Europa, både socialt og økonomisk - og at styrke forbindelserne mellem Is-land, Liechtenstein og Norge og de 15 modtagerlande i Europa (Polen, Kroatien, Bulgarien, Portugal, Estland, Tjekkiet Republik, Cypern, Ungarn, Grækenland, Letland, Litauen, Malta, Rumænien, Slovaki-et, Slovenien) EØS- og Norway-tilskuddene støtter flere programmer. Liste over program-mes: https://eeagrants.org/topics-programmes Mere information:https://eeagrants.org

Onsdag, 23 december 2020 17:56

Alpine Space-programmet er et europæisk tværnationalt samarbejdsprogram for den alpine region. Det giver en ramme, der letter samarbejdet mellem økonomiske, sociale og miljømæssige nøgleaktø-rer i syv alpine lande såvel som mellem forskellige institutionelle niveauer såsom: akademi, admini-stration, forretnings- og innovationssektor og politikudformning. Fire af disse tematiske felter, kaldet prioriteter, er identificeret for perioden 2014-2020: Prioritet 1: Innovativt alpint rum Prioritet 2: Alpint rum med lavt kulstofindhold Prioritet 3: beboelig alperum Prioritet 4: Velstyret alperum Samarbejdsområdet i Alpine Space-programmet dækker Alperne og deres omkringliggende lavland, der forbinder meget forskellige regioner, såsom den franske Rhônedal med den slovenske Adriater-havskyst og hovedstadsområdet Milano med de bayerske foden. Programmeringsprocessen for Alpine Space-programmet 2021-2027 er officielt startet. Se https://www.alpine-space.eu/

Onsdag, 23 december 2020 17:52

Dette program bidrager til udviklingen af et europæisk område med retfærdighed baseret på gensidig anerkendelse og gensidig tillid. Se JUSTICE programmemet: https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

Onsdag, 23 december 2020 17:47
Dette program understøtter udviklingen af projekter for et Europa, hvor ligestilling og personers ret-tigheder fremmes og beskyttes. Se REC - Rettigheder, lighed, medborgerskab: https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
Onsdag, 23 december 2020 15:37

Creative Europe-programmet (2014-2020) understøtter den kulturelle og audiovisuelle sektor.

Inden for rammerne af underprogrammet CULTURE støttede det samarbejdsprojekter for kulturelle og kreative organisationer inden for og uden for EU, såsom dem, der fremmer grænseoverskridende samarbejde, platforme, netværk og litterære oversættelser.

Der er det sidste tilskudsrunde i januar 2020 inden for rammerne af litterære oversættelsesprojekter. Programmet vil blive videreført i EU's nye finansielle overslag.

For mere information se:

Europa-Kommissionen - Kreativt Europa-webside: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

Webstedet EACEA (Executive Agency for uddannelse, audiovisuel og kultur - operatør af Creative Europe-programmet): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Fredag, 27 december 2019 16:19

Nordisk Ministerråds program for samarbejde med det nordvestlige Rusland støtter samarbejds- og netværksprojekter mellem nordiske og nordvestlige russiske ngo'er.

Alle ground floor and Norden og det nordvestlige Rusland er støtteberettigede.

Som regel skal ansøgeren / hovedpartneren for projektet være fra et af de nordiske lande. Partnerkaberne skal omfatte mindst en partner fra det nordvestlige Rusland og partnere fra mindst to nordiske lande.

 • De nordiske lande er: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og de tre selvstyrende områder: Færøerne, Grønland og Åland.
 • Det nordvestlige Rusland omfatter følgende regioner: St Petersburg City, Archangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Pskov Oblast og Republic of Karelia.

Projektaktiviteterne skal fokusere på etablering af netværk og udveksling af erfaringer. Alle tematiske områder er støtteberettigede, og særlige tildelinger stilles til rådighed til styrkelse af demokrati, menneskerettigheder, civilsamfund og ngo-samarbejde.

Det årlige tilskud pr. Ansøgning kan ikke overstige 500,000 DKK (67,000 euros).

For more information, see: https://www.norden.org/da/node/34030

Fredag, 27 december 2019 16:00

Nordisk Ministerråds program for ngo-samarbejde and Østersøregionen yder støtte til NGO'er fra Rusland, Hviderusland, Polen, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen, Grønland, Færøerne og Åland.

Det er et formelt krav, at ansøgeren og relevante partnerre er ikke-statslige organizationisation (NGO'er). Programmet definerer ngo'er som "non-profit, offentligt forankrede foreninger, der hverken ejes eller kontrolleres af offentlige myndigheder eller af private virksomheder, og som har en åben og demokratisk structures".

Projekter i regi af NGO-programmet skal - inklusive ansøgeren - have mindst:

 • en partner and Norden,
 • en partner fra Estland, Letland, Litauen eller Polen og
 • en partner fra det nordvestlige Rusland eller Hviderusland.

De årlige tilskud kan ikke overstige 500,000 DKK (67,000 euros).

For mere information, se:  https://www.norden.org/en/funding-opportunities/nordic-council-ministers-funding-programme-ngos-baltic-sea-region

Fredag, 27 december 2019 15:52

Nordisk Kulturkontakt støtter nordisk samarbejde inden for alle områder af kunst og kultur, i alle projektfaser: forarbejde, produktion, præsentation og formidling.

Hvert projekt skal omfatte parter fra mindst tre lande, hvoraf mindst to skal være nordiske (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og / eller Færøerne, Grønland og Ålandsøerne).

Det betyder, at organisationer fra lande uden for Norden også kan være partnere. Desuden behøver den ansøgende organisation ikke at være bosiddende eller aktiv i de nordiske lande, forudsat at de nordiske dimensioner af projektet ellers imødekommes.

Programmet er åbent for både professionelle og amatørsektorer og den frivillige sektor.

Projekter kan tildeles:

 • op til 7.000 EUR med fuld finansiering
 • op til 40.000 EUR med mindst 30% samfinansiering
 • op til 100.000 EUR med mindst 50% samfinansiering

For mere information, se: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/about-the-grant-programmes/culture-and-art-programme/

Fredag, 27 december 2019 15:17

Nordplus er det største tilskudsprogram til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for Nordisk Ministerråd og finansieres af de nordiske og baltiske lande.

Kun ansøgere fra de nordiske lande - Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, de baltiske lande - Estland, Letland, Litauen - og de autonome regioner Åland, Færøerne og Grønland, der fungerer som uafhængige lande and Nordplus, er berettigede til tilskud.

Nordplus Voksen bevilliger and gennemsnit 50,000 euros til et to-årigt Nordplus Voksen samarbejdsprojekt, der involverer tre eller fire partnere.

For mere information se: https://www.nordplusonline.org/

Onsdag, 25 december 2019 19:27

Den Europæiske Socialfond (ESF) er den Europæiske Unions (EU) 's vigtigste finansielle instrument til socialpolitik og investeringer i mennesker.

Link til programmet er her. 

Onsdag, 25 december 2019 19:22

INTERREG er et EU-program for grænseoverskridende samarbejde, der bl.a. støtter samarbejdet i regionale områder af EU

Onsdag, 25 december 2019 19:11

Erasmus + er den Europæiske Unions program for uddannelse, træning, ungdom og sport 2014-2020, og programmet har et særligt område, der er afsat til voksenuddannelse og folkeoplysning.

Se:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en

 

Specifikke oplysninger relateret til voksenuddannelse administreres af dit nationale agentur.

Find dine Erasmus + natinale agenturer her!